Deklaracja zgodnosci ce wzor doc

Deklaracja zgodności WE stanowi zatem pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego towar jest właściwy z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć samego lub dużo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu towaru czy mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do wykonania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a i jeśli to konieczne (ponieważ wychodzi z innych przepisów) produkty te muszą posiąść dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest filmowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią ostatnie rzeczywiście zwane moduły i znaczy je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki może ją wybrać według swego zdania z okazje pokazanych mu w informacji i działających danego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może kłaść się wyłącznie z jakiegoś elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych materiałów są to złożone procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i owoce żyć są dokumentowane. Producent pisze na materiałach, które korzystają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga związana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi spośród tego, iż przewidzianym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze oczekiwania także stanowi równoznaczny z prawymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć inne informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w historii sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz systemu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a także gdyby istnieje ostatnie wymagane, więcej jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana przebywa na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi tematem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest łagodne z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do norm zharmonizowanych - do jakich przenosi się deklaracja 7. W poważnych przypadkach należy zamieścić wiedzę o wartości notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może dostać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu mówi o tym, że pełni on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Mówią one zagadnień połączonych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a jeszcze określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać przedstawiony do zakupu ani zostać wydany w poświęcanie na terytorium Unii Europejskiej. Umowa jest chroniona przez producenta czyli w wypadku kiedy zajmuje on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.